Ekologie

Kromě posuzování vlivů staveb a investic na životní prostředí (EIA), sledování kvality složek životního prostředí (monitoringy) a zátěží životního prostředí se firma zaměřuje na digitální objektivizaci a modelování vlivů jednotlivých složek a jejich vzájemné interakce.

Vyvinula a nyní společně s VÚV TGM rozpracovává systém evidence zátěří životního prostředí – SEZ. Více informaci o systému SEZ na horní záložce s označením SEZ.

Objektivizaci hodnocení rizik a výběr optimálních variant pomocí GIS analýz provádí firma Progeo Consulting jako jediná ekologická organizace v ČR.

V ekologické problematice se na nás s důvěrou můžete obrátit především v následujících oblastech:

 • Školení Systému evidence zátěží životního prostředí, problematika SEZ
 • Objektivní digitální posouzení vlivů na životní prostředí vycházející z matematické GIS analýzy krajiny s výrazným omezením chyb rozhodování (omezení ne vždy nestranného) lidského faktoru
 • Sledování kvality složek životního prostředí, monitoring, odběry vzorků
 • Evidence zátěží životního prostředí, posouzení rizikovosti
 • Digitální mapy (ÚSES, povodí, atp.), tvorba a plnění geodatabází dle požadavků
 • Digitální modelování, např. vyhodnocení terénu vzhledem k nebezpečí přívalových vod, vhodnosti umístění sjezdovek, zátopové oblasti atp.

 

Pracovníci firmy ProGeo Consulting mají bohaté zkušenosti ze zakázek, které realizovali ve svých minulých působištích. Z nově provedených prací v ekologických oborech vybíráme např.:

 • Digitální evidence a posouzení rizikovosti skládek v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Uherské hradiště, Zlín, Vyškov, Hodonín, Břeclav
 • Systém evidence zátěží životního prostředí – SEZ (SESEZ) – návrh, projekt, zpracování, zavedení
 • Precheza Přerov – průzkum a modelování skládek síranu měďnatého, výpočet zásob, 2 etapy
 • Šumperk – ČOV – hodnocení kalů, RA
 • Staré Ždánice – písník, hodnocení vlivů na životní prostředí, EIA
 • Horní Lipová – posouzení vlivu skládky odpadu na životní prostředí, EIA
 • Javorník – monitoring skládky odpadů
 • Hradec u Jeseníku – monitoring skládky ve starém lomu
 • Zlaté Hory – skládka, posudek SFŽP ČR
 • Žulová – lom Nietsche, nebezpečný odpad, čištění průsaků vod
 • Žulová – lom Nietsche – podzemní vody, posouzení rekultivace
 • Zlaté Hory – rekultivace těžební jámy jílů (+digitální obraz projektovaného stavu)
 • Vitošov – predikční hydrogeologický model ovlivnění a přítoků na základě digitálního modelu postupu těžby ložiska
 • Zlaté Hory-Vyhledání vhodné lokality pro zřízení skanzenu středověkého dolování zlata
 • Digitální pasporty vodovodů a kanalizací